دانلود رایگان


کارآموزی مهندسی برق شبکه های انتقال و توزیع. - دانلود رایگاندانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام ایرانیان.

دانلود رایگان کارآموزی مهندسی برق شبکه های انتقال و توزیع. گزارش کارآموزی
رشته :مهندسی برق – شبکه های انتقال و توزیع
فرمت فایل:ورد
تعداد صفحات:104فهرست
عنوانصفحه
فصل اول
تاريچه شركت3
نمودار و چارت سازماني شركت4
نمودار گردش كار تأمين برق5
حيطه كاري و انواع خدمات6
بخش مشتركين6
بخش مهندسي6
بخش عمليات و اتفاقات6
چگونگي و فرايند خدمات شركت6
فصل دوم
ارزيابي بخش ها و پيشنهادات 8
مشتركين 8
بهره برداري8
مهندسي9
طراحي9
طراحي9
مرحله برداشت، تهيه طرح و كروكي10
مرحله پيكه و نشانه گذاري10
نظارت13
نظارت براحداث شبكه ها‍‍ی توزيع برق هواي‍‍ی(متوسط ، ضعيف ، ترانس)13
نظارت در مرحله حفار‍‍ی گود پايه14
نظارت در مرحله نصب پايه14
نظارت در مرحله اجراع طرح ها14
نظارت در مر حله كابل يا سيم كشي14
كنترل بار شبكه15
كنترل بار ايستگاه وفيدرهاي خروجي16
كنترل بار ترانسفورماتورها توزيع شبكه برق17
ساير عملكردهاي گروه كنترل بار18
انواع واگذاري انشعاب به مشتركين18
چگونگي بررسي و رسيدگي شكايات مشتركين برق 20
ترانس هاي پربار23
پیشنهادات25


فصل سوم
كلياتي در مورد ترانس26
مشخصات ترانسفورماتور26
هسته26
سيم پيچ27
مواد عايقي28
انشعابات سيم پيچ و قابليت تنظيم ولتاژ28
مخزن29
مقره هاي فشار قوي و فشار ضعيف 29
منبع انبساط30
تجهيزات نصب شده روي ترانسفورماتور30
رله بوخهلتس30
ترمومتر30
رطوبت گير30
روغن نما31
حمل ترانسفورماتور31
نصب و راه اندازي ترانسفورماتور32
بازرسي از نظر الکتريکي 33
کنترل هاي قبل از برقدار کردن
انجام آزمايش مقاومت عايقي (مگر34
اندازه گيري مقاومت اهمي (dc) سيم پيچها34
کنترل گروه اتصال 35
کنترل نسبت تبديل (کنترل عملکرد تنظيم ولتاژ)37
کنترل منبع انبساط از نظر سطح روغن36
کنترل اتصال زمين بدنه و ساير نقاطي که بايد اتصال زمين شوند 37
هواگيري از مقره ها و رله بوخهلتس و ساير محلهاي هواگيري37
حفاظت ترانس39
کنترل ، سرويس و نگهداري دوره اي 40
سطح روغن 40
آزمايش وضعيت روغن 40
آببندي40
کليد تنظيم ولتاژ 41
ماده رطوبت گير (سيليکاژل )41
عيوب احتمالي و نحوه ي رفع آنها 41
نشتي از اتصالات و پيچها 41
ازدياد دماي داخلی41
ازدياد دماي محيط41
عمل کردن رله بوخهلتس42
ايزولاتور يا مقره 43
سيم ارت43
فصل چهارم
تجهيزات سيستم توزيع 46
سيستم برق رساني46
مقايسه سيستم هاي هوايي و زيرزميني47
تجهيزات حفاظتي 48
فيوزها48
انواع برق گيرها 49
گزينش برق گير 50
محل نصب برق گير52
بازبست ها51
ايزولاتورها51
فيوزهاي انتشاري52
رله ها53
حساسيت54
گزينش پذيري54
سرعت54
مفهوم اضافه ولتاژهاي قطع و وصل 55
انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبكه55
اضافه ولتاژهاي موج55
اضافه ولتاژ های موقت56
اضافه ولتاژهاي رعدوبرق يا اضافه ولتاژهاي خارجي 56
اضافه ولتاژهاي قطع و وصل56
اضافه ولتاژهاي موقت ناشي از بروز عيب 57
اضافه ولتاژهاي ناشي از قطع كليدها در خطوط اصلي57
اضافه ولتاژهاي گذرا ناشي از قطع كليه خطوط58
اضافه ولتاژهاي گذرا ناشي از كار دستگاه هاي وصل مجدد اتوماتيك خط58
تعميرگاه ترانس60
ترانسفورماتور60
اتوترانسفورمر62
ساختار ترانسفورمرها 62
انواع ترانسفورمرها 62
ترانسفورمرهاي توزيع63
ترانسفورمرهاي شبكه 64
اتصالات ترانسفورمر توزيع 65
ستاره ـ مثلث :65
مثلث ـ ستاره 65
مثلث ـ مثلث 65
ستاره ـ ستاره66
زيگزاگ ـ ستاره 66
مهمترين مشخصات پلاك ترانسفورماتور66
مقادير نامي ترانسفورماتور 67
آزمايش هاي بي باري و اتصال كوتاه 68
آزمايش بي باري 68
آزمايش اتصال كوتاه 68
دلايل موازي كردن ترانسفورماتورها 69
شرايط موازي كردن ترانسفورماتورها 69
حفاظت ترانسفورماتورهاي توزيع69
خطاهاي ترانسفورماتور 70
بوشينگ71
(مقر فشار قوي) قطعات بوشينگ هاي فشار قوي72
آزمايش هاي روي مقره ها 72
آزمون جرقة خشك 73
آزمون جرقة تر 73
آزمون جرقة آلوده 73
آزمون سوراخ شدن 73
آزمون ضربه74
آزمون مكانيكي 74
آزمون درجة حرارت 74
توزيع ولتاژ روي زنجيرة مقره 75
سيستم هاي خنك كننده در ترانسفورماتورها 75
سيستم ONAN (روغن طبيعي ـ هواي طبيعي) 75
سيستم ONAF (روغن طبيعي ـ هواي فن76
سيستم OFAF (روغن فن ـ هواي فن)76
تقسيم بندي ترانسفورماتور از نقطه نظر سيستم خنك كننده 76
علامت گذاري ترمينال ها يا سر سيم ها 77
پلاريته ترانسفورماتور 78
بررسي انواع بار78
بار شهري ـ خانگي 79
بار تجاري 80
بار صنعتي80
كابل هاي الكتريكي 81
اجزاء تشكيل دهندة كابل ها 81
نيروهاي الكترومغناطيسي و پاره شدن كابل 82
اثرات ترمومكانيكي 83
اختلاف بين هادي هاي مس و آلومينيوم 83
كنتور :84
كنتورهاي تك فاز 84
كنتورهاي سه فاز معمولي 84
كنتورهاي سه فاز ديماند متري84
اجزاء كنتور 84
آهنرباي الكتريكي 85
ديسك دوار 85
آهنرباي طبيعي (دائم85
دستگاه نمراتور 85
اسكلت86
محفظه86
پايه كنتور 86
ياطاقان ها87
اصول كار كنتور88
انواع نمراتورها (ثبات ها) 89
نمراتورهاي نوع ساعتي 89
كنتور تك فاز89
كنتور سه فاز 90
كنتورهاي سه فاز ديماند 91
كنتور ديماند متر مكانيكي93
كنتور الكترونيكي EM420 محصول شركت كرمان تابلو 94
مزيتهاي كنتور الكترونيكي بر كنتورهاي مكانيكي 96
اصلاح مصرف مشتركين شبكه از طريق اعمال چندين تعرفه 96
تسهيل در صدور قبض 96
افزايش و بهبود هر چه بيشتر امكانات صنعت برق كشور 97
سهولت توليد 97
قرائت مكانيزه 98
دقت اندازه گيري 98
يك كنتور الكترونيكي جايگزين 3 دستگاه (كنتور مكانيكي اكتيو ، راكتيو و ساعت فرمان)98
ساختار بدنه كنتور الكترونيكي 99
بدنه99
سرپوش كنتور (قاب پلي كربنات)99
سوكت آلومينيومي 99
كفي باكليت 100
برد CPU101
برد آنالوگ 101
سيم بندي كنتور الكترونيكي 102
عملكردهاي كنتور الكترونيكي 102
ثبات ها102
ريجستر ديماند 102
ريجستر ديماند گذشته 102
ريجستر انرژي اكتيو 102
ريجستر انرژي راكتيو 103
ريجستر سرريز 103
ريجستر خطا 103
ريجستر تقويم ساعت 103
فصل پنجم
نتیجه گیریش104


کارآموزی


مهندسی


برق


شبکه


های


انتقال


و


توزیع


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه کارشناسی ارشد - دانشگاه علم و صنعت ایران ...

New Page 2 لیست پروژه‌های کارشناسی ارشد عنوان پروژه نام استاد راهنما نام دانشجو سال ...

گزارش کارآموزی شبکه های انتقال و توزیع مهندسی برق در شركت ...

گزارش کارآموزی شبکه های انتقال و توزیع مهندسی برق در شركت توزیع نیروی برق گزارش ...

گزارش کارآموزی برق گرایش قدرت با موضوع شبكه‌های تولید ...

گزارش کارآموزی برق گرایش قدرت با موضوع شبكه‌های تولید، انتقال و توزیع انرژی الكتریكی

GOLDEN CHANCE - بستری برای تسهیم فایل های ارزشمند

مقاله کالیبراسیون و اعتبار سنجی روش های مختلف براورد تبخیر بر مبنای دما در ایستگاه ...

گزارش کارآموزی شبکه های انتقال و توزیع مهندسی برق در شركت ...

گزارش کارآموزی شبکه های انتقال و توزیع مهندسی برق در شركت توزیع نیروی برق گزارش ...

آموزش جامع عملیات اجرایی خطوط لوله انتقال نفت و گاز ...

21. اصول، متریال و طراحی پایپینگ / بازرسی و کنترل کیفیت / پربازدیدترین آموزشها / تعمیرات ...

مهندسی شبکه های انتقال و توزیع برق - دانلود نرم افزار

تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به مهندسی شبکه های انتقال و توزیع برق مي باشد.

پایان نامه کارشناسی ارشد - دانشگاه علم و صنعت ایران ...

New Page 2 لیست پروژه‌های کارشناسی ارشد عنوان پروژه نام استاد راهنما نام دانشجو سال ...

دانلود پروژه بررسی سیستم های انتقال و توزیع شبکه های هوایی

دانلود پروژه بررسی سیستم های انتقال و توزیع شبکه های هوایی ... گروه تلگرام مهندسی برق ...

پایان نامه کارشناسی ارشد - دانشگاه علم و صنعت ایران ...

New Page 2 لیست پروژه‌های کارشناسی ارشد عنوان پروژه نام استاد راهنما نام دانشجو سال ...

پروپوزال و طرح تفصیلی بررسی مولفه های مدیریت دانش در ...

پروپوزال و طرح تفصیلی بررسی مولفه های مدیریت دانش در سازمان و اثر سبک رهبری بر ...

مهندسی شبکه های انتقال و توزیع برق - تجهیزات پست

تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به مهندسی شبکه های انتقال و توزیع برق مي باشد.

مهندسی شبکه های انتقال و توزیع برق - دانلود نرم افزار

تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به مهندسی شبکه های انتقال و توزیع برق مي باشد.

شركت توزيع برق شهرستان اصفهان

جهت ورود به پرتال خدمات الكترونيك و دسترسي به كليه خدمات الكترونيك شركت توزيع برق ...

شركت توزيع برق شهرستان اصفهان

جهت ورود به پرتال خدمات الكترونيك و دسترسي به كليه خدمات الكترونيك شركت توزيع برق ...

کارآموزی در عرصه کاردانی بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران

کارآموزی در عرصه کاردانی بهداشت محیط. مقدمه : شبکه‌ بهداشتی‌ درمانی‌ کشور از سال ...

خرید و دانلود گزارش کارآموزی شبکه های انتقال و توزیع ...

سلام ای زیباترین بررسی مختصر محصول: گزارش کارآموزی شبکه های انتقال و توزیع مهندسی برق ...

آموزش تخصصی برق حل تشریحی سوالات نظام مهندسی پاور پوینت ...

پاور پوینت تحلیل ثبت ضربان قلب به وسیله برق الکتوکاردیوگرام از قدیمی ترین و مرسوم ...

پایان نامه کارشناسی ارشد - دانشگاه علم و صنعت ایران ...

New Page 2 لیست پروژه‌های کارشناسی ارشد عنوان پروژه نام استاد راهنما نام دانشجو سال ...

مهندسی شبکه های انتقال و توزیع برق - تجهیزات پست

تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به مهندسی شبکه های انتقال و توزیع برق مي باشد.

پروژه کارآموزی حسابداری در شرکت توزیع نیروی برق – picofileu

خرید و دانلود گزارش کارآموزی شبکه های انتقال و توزیع مهندسی برق در شركت توزیع نیروی ...

دانشکده مهندسی برق و رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشکده مهندسی برق و رباتیک از بزرگترین دانشکده های دانشگاه شاهرود محسوب می گردد.

شركت توزيع برق شهرستان اصفهان

جهت ورود به پرتال خدمات الكترونيك و دسترسي به كليه خدمات الكترونيك شركت توزيع برق ...

تحقیق در مورد وصایای امام

تحقیق در مورد انرژي هسته

پرسشنامه شادی و نشاط زارع و امین پور

پاورپوینت نانو تکنولوژی

تحقیق درباره ی تا ريخچه شر

تحقیق. شبیه سازی انسان

استراتژي سه جانبه 20ص

تحقیق طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی

آهنگري

پاورپوینت شهرها و شهرك هاي جديد