دانلود رایگان


پروژه مقايسه خود پنداره و استرس معلمان دانش آموزان استثنايي و معلمان عادي - دانلود رایگاندانلود رایگان رواشناسی علم تحقیق در رفتار موجودات زنده بویژه در تفکر, احساس و رفتار بشر است به همین دلیل از چندی پس روانشناسان علاقه شدیدی نسبت به مشکلات ع

دانلود رایگان پروژه مقايسه خود پنداره و استرس معلمان دانش آموزان استثنايي و معلمان عادينوع فایل: word
قابل ویرایش 190صفحه

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين خودپنداره و استرس معلمين مدارس ابتدايي استثناء و معلمين مدارس ابتدايي عادي است . نمونه پژوهش شامل 100 معلم ( 50 معلم مدارس عادي و 50 معلم مدارس استثنايي ) بودند كه به طور تصادفي ساده انتخاب شدند و با آزمونهاي پرسشنامه خودپنداره را جزر و پرسشنامه استرس هلمز – راهه استفاده شده تحقيق حاضر از نوع علي – مقايسه اي بود و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از تحليل واريانس چند متغييري ( MANOVA ) انجام شده است ضمناٌ براي كليه فرضيه ها سطح معني داري 5% = در نظر گرفته شده است . نتايج نشان داد كه بين خودپنداره معلمين مدارس ابتدايي استثنايي و معلمين مدارس ابتدايي عادي تفاوت وجود ندارد و همچنين بين استرس معلمين مدارس ابتدايي استثنايي و معلمين مدارس ابتدايي عادي تفاوت معني داري وجود دارد .
مقدمه:
رواشناسي علم تحقيق در رفتار موجودات زنده بويژه در تفكر، احساس و رفتار بشر است به همين دليل از چندي پس روانشناسان علاقه شديدي نسبت به مشكلات عملي كه براي افراد بشر پيش مي آيد و راه حل هايي كه مي توان براي آنها پيشنهاد داد پيدا كرده اند. منظور روانشنايي علاوه بر پيشرفت علمي و صنفي بهبود بخشيدن به زندگي انسان نيز هست اين علاقه روز افزون روانشناسان به مسائل روزمره و عملي بشر موجب شده كه دانش ما در افراد و بوي‍ژه كساني كه دچار مشكلات رواني هستند به طور قابل ملاحظه اي افزايش يابد. عدم سازش و وجود اختلالات رفتاري در جوامع انساني بسيار مشهود و فراوان است در هر طبقه و صنفي و در هر گروه وجمعي اشخاص نامتعادلي زندگي مي كنند. بنابراين در مورد همه افراد اعم از كارگر، دانش پژوه، زارع، پزشك ومهندس، معلم، استاد دانشگاه و.. خطر ابتلا به ناراحتي هاي رواني از جمله استرس ( فشار رواني ) وجود دارد به عبارت ديگر، هيچ فرد انساني در برابر امراض مصونيت ندارد.البته دانستن اينكه هر فردي ممكن است گرفتار ناراحتي و فشارهاي رواني شود خود به خود كافي نيست زيرا سلامت رواني تنها منحصر به تشريح عمل اختلالات رفتار نيست بلكه هدف اصلي آن پيشگيري از وقوع ناراحتي هاست. پيشگيري به معناي وسيع آن عبارت است از به وجود آوردن عواملي كه مكمل زندگي سالم و طبيعي است به علاوة درمان اختلالا ت جزيي رفتار به منظور جلوگيري از وقوع بيمارهاي شديد رواني. همچنين به موازات تغيير و تحولاتي كه در جسم انسان صورت مي گيرد روان او هم دستخوش تغييراتي مي گردد در اين مسير خود كه در مركز ساختار رواني انسان قرار دارد و به عنوان منبع و مرجع و فعاليت هاي فكري، عاطفي و رفتاري انسان ايفاي نقش مي كند شكل مي گيرد. روان انسان از بخش هاي متفاوتي تشكيل شده كه عبارتند از : توانائيهاي حسي و حركتي، شناختي، هوشي، عاطفي، احساسي كه در رفتار هاي غريزي و فطري نشان داده مي شود. نوزاد ابتدا نسبت به خود و تواناييهاي خود ويا موضوعات و اشياء ، محيط، گرايش عاطفي مثبت يا منفي ندارد ولي بتدريج در نتيجه عوامل مختلف، سمت گيري عاطفي پيدا مي كند و روي هر چيزي سرمايه گذاري عاطفي انجام مي دهد.واكنش هاي محيطي و اطرافيان كودك در تصويري كه او از خود پيدا مي كند بسيار موثر هستند.واكنش هاي والدين، معلم، فاميل، دوست شخصيت هاي خانوادگي و اجتماعي در شكل گيري عاطفي خودپنداره نقش مهمي را ايفا مي كند. انسان در فرآيند جامعه پذيري مي آموزد كه خود را به عنوان موجودي مستقل و جدا از ديگران باز شناسد خودمداري هويت شخصي است كه ديگران در برابر كنش و واكنش نشان مي دهند. نوزاد انسان در بدو تولد مفهومي از خود ندارد و آگاهي از هستي خويش را در فرآيند اجتماعي شدن مي يابد. خود شامل تمام افكار، ادراكات و ارزشهايي است كه من آن را تشكيل مي دهد. ( بختياري فر، ايران، شرف الدين ، هدي. مكراني مونا 85-84 ).
من آنچه كه هستم و آنچه كه مي توانم انجام دهم را شامل مي شود. اين خود ادراك شده به نوبه خود هم بر ادرك فرد از جهان و هم بر رفتار او تأثيرمي گذارد. انديشه مفهوم خود در اصل بر توانايي انسان به تفكر مبتني است كه معمولاٌ آنرا ويژگي خاص انسان مي دانند. ( ستوده، 1381)
گروهي از روان شناسان اجتماعي كه خود را تعامل گران نمادين مي نامند معتقدند كه افراد بر اساس اينكه ديگران در مورد آنها چه نظري دارند يا با آنها چگونه رفتار مي كنند در مورد خود اظهار نظر مي كنند اين عقيده در مورد خود خود آيينه اي ناميده شده است و براين مسئله تأكيد مي كند كه مادر مورد خودمان انعكاسي آيينه وار از عقايد ديگران در مورد ماست. ( تجلي 1376 )
تصورات افراد از خود از حالات عيني به حالات انتزاعي و متمايز تغيير مي كند، تغييرات وابسته به سن در فهم كودكان از دنياي اجتماعي نيز بر شكل گيري خود پنداره هاي آنان تأثير مي گذارد. يكي از مفاهيم به كار رفته در اين پژوهش مفهوم خودپنداره است.مهمترين مفهوم در نظريه پديدار شناختي درباره شخصيت مفهوم خويشتن است. خويشتن شامل تمام افكار، ادراكات و ارزشهايي است كه من را تشكيل مي دهد. من شامل آنچه هستم و آنچه كه مي توانم باشم و ميتوانم انجام دهم مي شود. اين خويشتن ادراك شده به نوبه خودم بر ادراك خود از جهان و هم بر رفتار اوتأثير مي گذارد. فردي كه از يك خود پنداره ضعيف برخوردار است نظرگاه كاملاٌ متفاوتي نسبت به جهان خواهد داشت. خودپنداره لزوماً منعكس كننده واقعيت نيست بلكه ممكن است شخصي كه بسيار موفق و قابل احترام است خود را كاملاً آدم شكست خورده اي بپندارد.از نظر راجرز در خود پنداره فرد دست به ارزيابي تجربه ها مي زند، مردم ميل دارند به نحوي رفتار كنند كه با خود پنداره آنان همخوان و همساز باشد.تجربه ها و احساساتي كه با خود پنداره شخص همسازي ندارد تهديد كننده است وممكن است به حيطه ي هوشياري راه داده نشود اين اساساً همان مفهوم واپس زني از نظر فرويد است. اما راجرز معتقد است كه اينگونه واپس زني نه لازم است و نه دائمي. جنبه هايي از تجارب كه شخص بايد آنها را به خاطر ناهمخواني با خودپنداره اش انكار كند هر چه بيشتر باشد به همان نسبت شكاف بين خويشتن شخص وواقعيت ژرفتر مي شود و اضطراب بالقوه اش افزايش مي يابد، كسي كه خودپنداره اش با عواطف و تجاربش همساز نيست بايد از خود در مقابل واقعيت دفاع كند. زيرا اين واقعيت منجر به اضطراب ميشود اين ناهمسازي آن اضطراب شديد، افسردگي و يا انواع ديگر اختلالات رواني خواهد بود. اما در يك فرد سازگار خود پنداره، با تفكر، تجربه و رفتار همسازي دارد. به اين معنا خويشتن وي قالبي نيست بلكه انعطاف پذير است و از راه دروني تجارب و افكار تازه قابل تغيير است. ( سياسي 1374 ).
همانطور كه در سطرهاي بالا نيز اشاره كرديم تصوير خود يا هويت خود به معناي نگرش، ادارك، و برداشتي است كه شخص از خود دارد.محور اصلي اين تصوير از خود عبارت است از نام شخص، احساس نسبت به اندام و بدن خود، تصور از كل بدن، جنيسيت و سن. براي مرد شغل نيزموضوعي محوري است، زيرا براي زن، خانواده و شغل شوهر اهميت اساسي دارد. هسته مركزي تصوير خود، شامل خصوصيات ديگري است كه غير مستقيم نمود دارند مانند : طبقه اجتماعي، مذهب، پيشرفت هاي فردي و يا هر عاملي ديگري كه او را از ديگران جدا مي سازد.

فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول: موضوع پژوهش
مقدمه
سوالات پژوهش
فرضيه پژوهش
اهداف پژوهش
تعاريف و اصطلاحات
فصل دوم: پيشينه پژوهش
مقدمه
بخش اول: مباني نظري پژوهش
مفهوم خودپنداره
ارتباط خودپنداره با عزت نفس
عوامل مؤثر بر تحول خودپنداره
خود در تعليم و تربيت اسلامي
عوامل مؤثر در خودپنداره
بررسي موضع گيريهاي نظري در قلمرو خودپنداره
نظريه هاي روانشناسان در ارتباط با خودپنداره
مفهوم استرس
استرس چيست؟
عوامل خارجي موجب استرس
عوامل داخلي موجب استرس
مراحل فشار رواني
استرس زاهاي بالقوه
انواع استرس زاهاي بالقوه
انواع فشار رواني
پيامدهاي استرس
اثرات فيزيولوژيايي فشار رواني
عوامل مؤثر در تشديد فشار رواني
عوامل روان شناختي استرس
نشانه هاي جسماني يا فيزيولوژيكي استرس
نشانه هاي رفتاري استرس
شيوه هاي مقابله يا كنار آمدن با استرس
انواع شيوه هاي مقابله
افراد مقاوم در برابر فشار رواني
نظريات موجود درباره اختلالات رواني – فيزيولوژيكي استرس
واكنشهاي بدن در پاسخ به استرس
استرس در گذشته و امروز
خسارت استرس
آنوتومي استرس
آيا دختران بيشتر در معرض فشار رواني و نگراني هستند يا پسران؟
هدف هاي كوتاه مدت استرس
هدف هاي دراز مدت استرس
واكنش فكري
هدف نهايي
واكنش عاطفي – رواني
اندازه گيري ميزان فشار رواني در زندگي
راه هاي از ميان بردن فشار رواني
بخش دوم: مطالعات انجام شده در رابطه با متغيرهاي پژوهش
الف: تحقيقات انجام شده در خارج از كشور
ب: تحقيقات انجام شده در داخل كشور
فصل سوم: روش پژوهش
جامعه آماري
نمونه آماري و روش نمونه گيري
ابزار اندازه گيري
طرح تحقيق
روش اجرا
روش تحليل داده ها
فصل چهارم: يافته هاي پژوهشي
مقدمه
الف: يافته هاي توصيفي
ب: يافته هاي مربوط به فرضيه هاي پژهش
ج: يافته هاي جانبي
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
بحث و نتيجه گيري
محدوديت ها
پيشنهادات
منابع
ضمائم
فهرست جداول:
جدول 1-2
جدول 1-3 توزيع آزمودني ها بر حسب وضعيت تأهل
جدول 2-3 توزيع آزمودني ها بر حسب گروههاي سني( سال)
جدول 3-3 توزيع آزمودني ها بر حسب سطح تحصيلات
جدول 4-3 توزيع آزمودني ها بر حسب سابقه خدمت ( سال)
جدول 1-4 ميانگين ، انحراف معيار ، حداقل و حداكثر نمره آزمودنيها در متغيرهاي خود پنداره و استرس مربوطه به كل نمونه و تفكيك گروه ها ( معلمين مدارس ابتدايي استثنايي و معلمين مدارس ابتدايي عادي
جدول 2-4 نتايج تحليل اريانس چند متغييري ( مانوا ) روي نمرات خود پنداره و استرس معلمين مدارس ابتدايي استثنايي و معلمين ودارس ابتدايي عادي
جدول 3-4 نتايج اثرات بين آزمودني ها از لحاظ خود پنداره و استرس معلمين مدارس ابتدايي استثنايي و معلمين مدارس ابتدايي عادي
جدول 4-4 نتايج تحليل واريانس چند متغيري ( مانوا ) روي نمرات خود پنداره ، استرس معلمين با گروه هاي سني مختلف
جدول 5-4 نتايج اثرات بين آزمودني ها از لحاظ خود پنداره ، استرس و معلمين با گروه هاي سني مختلف .
جدول 6-4 نتايج آزمون تعقيي شفه براي مقايسه ميانگين نمرات استرس معلمين با گروه هاي سني مختلف
جدول 7-4 نتايج تحليل واريانس چند متغيري ( مانوا ) روي نمرات خود پنداره و استرس معلمين با تحصيلات مختلف
جدول 8-4 نتايج اثرات بين آزمودني ها از لحاظ خود پنداره و استرس معلمين با تحصيلات مختلف
جدول 9-4 نتايج آزمون تعقيي شفه براي مقايسه ميانگين نمرات استرس معلمين با تحصيلات مختلف
جدول 10-4 نتايج تحليل واريانس چند متغييري ( مانوا ) ر وي نمرات خود پنداره و استرس معلمين مجرد و متاهل
جدول 11-4 نتايج اثرات بين آزمودني ها از لحاظ خود پنداره و استرس معلمين مجرد و متاهل
جدول 12-4 نتايج تحليل واريانس چند متغييري ( مانوا ) روي نمرات خود پنداره ، استرس معلمين با سابقه خدمت مختلف
جدول 13-4 نتايج اثرات بين آزمودني ها از لحاظ خود پنداره ، استرس و معلمين با سابقه خدمت مختلف
جدول 14-4 نتايج آزمون تتعقيي شفه براي مقايسه ميانگين نمرات استرس معلمين با سابقه خدمت مختلف
15-4 ضرايب هميستگي ساده بين خود پنداره با استرس
16-4 توزيع معلمين بر حسب وضعيت خود پنداره

فهرست نمودارها:
نمودار 1-3 توزيع معلمين بر حسب وضعيت تأهل
نمودار 2-3 توزيع معلمين بر حسب گروه سني ( سال )
نمودار 3-3 توزيع معلمين بر حسب سطح تحصيلات
نمودار 4-3 توزيع ممعلمين بر حسب سابقه خدمت ( سال)
نمودار 1-4 توزيع معلمين بر حسب خود پنداره و استرس

منابع ومأخذ:
 1. ابراهام. ك. كورمن- (1380) روان شناسي صنعتي و سازماني، ترجمه شكركن حسين، تهران، انتشارات رشد، چاپ اول.
 2. اكبري سميه، اقبالي نژاد ندا، بررسي رابطة پرخاشگري با استرس در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز، پايان نامة كارشناسي، سال تحصيلي 85-84.
 3. استاد عباسي ابوالقاسم، سرمدي عبدالحسين، مقايسه استرس دانشجويان شاغل و غير شاغل و مقايسه خودپنداره دانشجويان متأهل و غير متأهل و بررسي ارتباط ميان استرس و خودپنداره دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز – كارشناسي – بهمن 1376.
 4. آزاد نام الهام (1379)، مقايسه شيوه هاي مقابله با استرس در افراد معتاد و غير معتاد شهر اهواز – در سال تحصيلي 1378 كارشناسي ارشد تيرماه.
 5. استورا، ترجمه دادستان پريدخ (1377) تنيدگي يا استرس بيماري جديد قرن، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
 6. بختياري فر ايران، شريف الدين هدا، مكراني مونا، مقايسه سلامت روان و خودپنداره در دانشجويان روان شناسي و غير روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز- سال تحصيلي 85-84، شهرستان اهواز كارشناسي.
 7. بختياري پور مريم، فرشادي الهام، خدادادي حليمه، مقايسه افسردگي و خودپنداره زنان مطلقه با زنان عادي، كارشناسي باليني، سال تحصيلي 1382.
 8. پور حسين رضا(1383)، روان شناسي خود، عضو هيأت علميه دانشگاه تهران، چاپ اول، انتشارات امير كبير.
 9. پاري گلينس (1373)، مقابله با بحران، ترجمه مقدسي حميد، نشر و تبليغ بشري، تهران، چاپ اول.
 10. پاول تروورجي و انرايت، سيمون جي(1377)، فشار رواني، اضطراب و راههاي مقابله با آن، ترجمه پور رودسري و صبوري مقدم، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ اول.
 11. پيمان ساره، بررسي رابطه استرس، سلامت روان، سرسختي روانشناختي و مقايسه متغيرهاي اخير از لحاظ وضعيت تأهل و جنسيت در دانشجويان دانشگاه آزاد شيراز، كارشناسي ارشد 1379-1380.
 12. جاسمي زرگاني ليلا، عبدللهي جميله، سلامات فاطمه، مالكي مريم، مقايسه خودپنداره و سلامت رواني زنان متأهل و ورزشكار و زنان متأهل غير ورزشكار شهرستان اهواز – سال تحصيلي 84-85، پايان نامه كارشناسي، روان شناسي عمومي.
 13. حسيني مجدد بهروز، پليمي نسب حبيب الله، گيلاني اصل محمد ابراهيم، بررسي رابطه بين وضعيت اقتصادي و خودپنداره معلم مرد آموزش و پرورش ناحيه 3 اهواز، سال تحصيلي 1377، پايان نامه كارشناسي – شهرستان اهواز.
 14. دوان شولتز، سيدني آلن شولتز، نظريه هاي شخصيت، ترجمة عيسي سيد محمدي (1383)، ويرايش دوم، تهران، موسسه نشر و پيرايش، ديلمي پور منصور، احمدي نيسي مينا، بررسي رابطه استرس شغلي با اضطراب در معلمان دوره ابتدايي شهرستان شوشتر، سال تحصيلي 1383 پايان نامه كارشناسي.
 15. دسومي سارا، غافلي نژاد معصومه، خرمي فر روح انگيز، اسمعيلي جغدان مريم، بررسي رابطه استرس با پرخاشگري در بيماران قلبي - عروقي، سال تحصيلي 1383، پايان نامه كارشناسي، روان شناسي عمومي.
 16. راجرز كارل، برآمدي بر انسان شدن، چاپ اول، ترجمه قاضي قاسم (1389)، تهران، مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي.
 17. راس نيچل، افسردگي ترجمه روان دوست حميد، (1368) انتشارات تهران.
 18. ريو جان مارشا، ارزش و هيجان،ترجمه سيد محمدي يحيي (1378)، موسسه نشر و ويرايش، چاپ دوم.
 19. زمينه روان شناسي رتيا ال رتكينسون، ريچارد س اتكينسون ارنست، هيگارد، ترجمه محمد نقي براهني و ديگران، ترجمه زير نظر ويراستاري محمد نقي براهني (1382)، تهران، رشد، جلد اول و دوم.
 20. ستوده، هدايت الله (1367)، درآمدي بر روانشناسي اجتماعي، تهران، انتشارات آواي نور.
 21. سايسي علي اكبر(1367)، نظريه هاي شخصيت، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم.
 22. سادوك و كاپلان، خلاصه روانپزشكي، ترجمة پورافكاري نصرت الله (1368) انتشارات آزاده، تهران، چاپ اول.
 23. سارا سون ايرون جي، سارا سون باربارا (1382)، روانشناسي مرضيف جلد اول و دوم، ترجمه بخاريان و همكاران، انتشارات رشد، چاپ دوم، تهران.
 24. ستوده هدايت الله (1381)، آسيب شناسي اجتماعي، ويرايش دوم، تهران – انتشارات آواي نور.
 25. سليماني علي، بررسي رابطه بين استرس شغلي و سلامت روان با توجه به نقش تعديل كننده تيپ شخصيتي A و جايگاه مهار در كاركنان مرد مجتمع پتروشيمي بندر امام شهرستان ماهشهر، كارشناسي ارشد، سال تحصيلي 1381.
 26. شفر مارتين، فشار رواني، ماهيت پيشگيري و سازگاري، ترجمه بلوچي پروين (1370) انتشارات دانشگاه تهران.
 27. شكركن حسين(1368)، فشار رواني، عمل و تأثير آن بر سلامتي تن و روان و كارآمدي كاركنان سازمانها، انتشارات واژرنگ، تهران، چاپ اول.
 28. شفيع آبادي، عبدالله، ناصري غلامرضا (1368)، نظريه هاي مشاوره و روان درماني، چاپ دوم انتشارات مركز شهر دانشگاهي، تهران.
 29. شاملو سعيد(1383)، بهداشت رواني، ويرايش دوم، تهران، انتشارات رشد.
 30. عيدي وند مهناز، هاشمپور فاطمه، سلطاني علاسوند شهلا، بخرد فرزانه، بررسي رابطه استرس با رضايتمندي شغلي در پرستاران زن بيمارستان نفت اهواز – سال تحصيلي 82-1381، شهرستان اهواز، پايان نامه كارشناسي.
 31. عليوردي شيرين، سيتان هنگامه، نظري محسن، بهبهاني اردلان، بررسي رابطه بين وضعيت اقتصادي و خودپنداره معلمان مرد در شهرستان رامهرمز، سال تحصيلي 1379، پايان نامه كارشناسي.
 32. گيلدر مايكل، گات دنيس، محپور ريچارد، كوون فيليپ (1376)، درسنامه روان پزشكي آكسفورد، جلد اول و دوم، ترجمه پور افكاري نصرت الله، انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تبريز، چاپ اول.
 33. گنجي حمزه(1376)، بهداشت رواني، تهران، انتشارات ارس باران.
 34. مطهري مرتضي(1375)، تعليم و تربيت در اسلام، انتشارات قم صدرا.
 35. هينا متيل، استرس ترجمه دكتر ساعد هديني(1374)، ناشر و دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه.
 36. مولوي زينب، محيط سميه، دانشيار اعظم، خادمي پاينده خديجه، مقايسه افسردگي و خودپنداره در زنان و مردان مطلقه، سال تحصيلي 1384، شهرستان اهواز، پايان نامه كارشناسي.
 37. مهرنيا لاله، شيخ ابوالحسني اعظم، مقايسه استرس مديران زن و مرد آموزش و پرورش شهرستان اهواز، سال تحصيلي 1383، پايان نامه كارشناسي.
 38. نيكوبخت پيمان، موسوي اميني كفايت، كياني حميد، حسام بختياري شهرزاده، بررسي رابطه بين خودپنداره و وضعيت اقتصادي معلمان مرد در مقطع ابتدايي اداره آموزش و پرورش منطقه باوي، پايان نامه كارشناسي.
 39. نعمت پرويزي زهره، بررسي رابطه بين اضطراب امتحان و خودپنداره با عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر مدارس راهنمايي شهريتان اهواز، پايان نامه كارشناسي ارشد، تابستان 1382

REFRENCE:
-Baron, R. (1994).Social psychology, Sixth Edition, printed in U.S.A.
-Haffman, U. (1994).Social support and self – Esteem, Journal of Youth adolescence, Vol.4, P.204 – 216.
-Holmes, R. (1967). A study of stress, stressors and coping strategies, social work in education, Vol .18, P.87 – 920
-Pavel, M.& Enwrit e.l.(1990). Sterww, coping and social support Journal of Adolescent Research, VoL .13, Issue 2, p.194 – 210.
-Caplan.R.D.et.al. (1976). Job demands and worker health: Main effects and occupational differences. Washington.Dc.United states Government printing office.pp.75 – 160.
-Caplan.R.D. & jones K.W. (1975). Effects of workload role ambiguity and type A personality on antiety depression and hert rate. Journal of applied psychogy. Vol.60: pp 713 – 719.
-Cooper, C.L. & Marshall, J. (1976). Occuptional Sources of Stress.
A review of the literature releting to coronary heart disease and metal ill health. Journal of occupational psychology. Vol.49: pp 11 – 28.
-French, J, R, P.JR. & Caplan.R.D. (1972). Organizational street and individual strividual srain in: Marrow.A.J.ed the failure of success New York, Amacom.PP.30 – 66.
-Kohn.M.L. & schooler.C. (1977). The reciprocal effects of the substantive complexity of work and intellectual Flexibility: a longitudinal assessment. Bethesda.MD.National Institute of Mental Meath.
-Margolis.B.K. & kroes.w.H. (1974). Occupational stress and strain. In: Mclean, A.ed.occupational stress. Spring field, iL, Thomas.pp.15 – 20.
-Margolis, B.L.et.al. (1974) Job stress: an unlisted occupational azard. Journal of occupational


پروژه


مقایسه


خود


پنداره


و


استرس


معلمان


دانش آموزان


استثنایی


و


معلمان


عادیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت اصول آموزش و يادگيري

تحقیق در مورد شركتهاي هرمي

بتن سبک جايگزين مناسب آجر و سفال 15 ص

دانلود پاورپوینت اصول آموزش و يادگيري

تحقیق در مورد سويا 14 ص

تحقیق در مورد بخشهاي كاتالوگ و اطلاعات قطعات

دی اکسید کربن محلول ، PH ، قلیائیت ، سختی 19 ص

گزارش کارآموزی حسابداری در مخابرات استان فارس.؛

دانلود تحقیق در مورد كود منگنز 8 ص ..

رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی