دانلود رایگان


طراحي، شبیه سازی و ساخت آنتن مايكرواستريپی تغییر پذیر به وسیله پین دیود باكاربري 3Gو 4G - دانلود رایگاندانلود رایگان طراحی, شبیه سازی و ساخت آنتن مایکرواستریپی تغییر پذیر به وسیله پین دیود باکاربری 3Gو 4G

دانلود رایگان طراحي، شبیه سازی و ساخت آنتن مايكرواستريپی تغییر پذیر به وسیله پین دیود باكاربري 3Gو 4G
چکیده
علیرغم افزایش تقاضا برای مخابرات بیسیم، نیاز به استفاده مناسب از طیف فرکانسی نیز بوجود آمده است، از طرف دیگر مخابرات مدرن و سیستم های رادار نیازمند سیستم های آنتنی با عملکرد چند گانه و پوشش چند باندی هستند، به طوری که در بیشتر سیستم های مخابراتی که روی کشتی، هواپیما و سایر وسایل نقلیه نصب می شوند، تمایل به استفاده از یک المان تشعشعی منفرد با قابلیت عملکرد چند گانه و چند باندی، جهت کوچک سازی حجم و کم کردن وزن می باشد. سیستم ها مخابرات مدرن تقاضای ارسال و دریافت با عملکرد چند باندی را دارند. از این رو در تکنیک های متعددی دستیابی به چندین فرکانس ارائه شده است.
در این پایان نامه یک نمونه جدید از آنتن های تغییر پذیر فرکانسی معرفی می شود. که قادر است به صورت همزمان پهنای باند یکی از فرکانس های رزونانس را تغییر دهد. آنتن مذکور می تواند دو باند معمول و بسیار جدید مورد استفاده در کامپیوتر های دستی، تلفن های همراه نسل جدید و دیگر دستگاه های بیسیم را پوشش دهد. ساختار آنتن از نوع آنتن مایکرواستریپ اسلات بوده و به وسیله 2 اسلات در ساختارش قادر است فرکانس های 3G و نیز گونه های مختلف 4G را پوشش دهد. کار آنتن در این دو فرکانس می تواند هم به صورت تک فرکانسی و هم دو فرکانسی انجام شود. ضمن اینکه با گزینش پهنای باند دلخواه از هم شنوایی، جمینگ و تداخل جلوگیری می شود. در شبیه سازی آنتن خصوصا در استفاده از RF MEMS شیوه جدیدی مطرح شده است. آنتن در باندهای کاری مشخصه افت برگشتی و پترن های مناسبی را ارائه می نماید. یک نمونه از آنتن ارائه شده توسط دیودهای PIN ساخته شده و جواب های تست آنتن مذکور صحت طراحی ها را اثبات می کند.


فهرست مطالب
فصل اول: 1
مقدمه و بازبینی کلی پایان نامه. 1
1-1) مقدمه. 2
1-2) اهداف پایان نامه. 4
1-3) بازبینی کلی تز. 4
فصل دوم: 5
مقدمه ای بر نسل های ارتباطی.. 5
2-1) مقدمه. 6
2-2) نسلها 6
2-2-1) شبکه G1. 6
2-2-2) شبکه G2. 6
2-2-3) شبکه G2.5. 7
2-2-4) شبکه G3. 7
2-2-5) تکنولوژی G4. 8
2-2-5-1) تفاوتG4 با LTE. 9
2-2-5-2) مشخصات و ویژگی های نسل چهارم. 10
2-2-6)G5. 10
فصل سوم: 11
آنتن های تغییر پذیر. 11
3-1) مقدمه. 12
3-1-1) مفهوم طرح پذیري.. 12
3-1-2) عملکرد طرح پذیري در فرکانس... 12
3-1-3) عملکرد طرح پذیري در پترن تشعشعی.. 13
3-2) روش هاي طراحی آنتن با قابلیت پیکربندي مجدد. 13
3-2-1) تکنولوژی آنتن های تغییرپذیر. 13
3-2-2)متدولوژی آنتن تغییرپذیر. 14
3-2-2-1) روش دگردیسی هندسی کلی. 15
3-2-2-2) دگردیسی شبکه تطبیق. 17
3-2-2-3) پیکر بندي مجدد هوشمندانه ساختار 19
3-3)تکنولوژی سوئیچ آنتن.. 19
3-3-1) سوئیچهای مکانیکی.. 22
3-3-2) سوئیچ PIN دیود. 22
3-3-3) سوئیچهای ترانزیستوری اثر میدانی.. 25
3-3-4)سوئیچهای Photo conducting. 26
3-3-5)سوئیچهای MEMS. 27
فصل چهارم: 36
نمونه های از آنتن های تغییر پذیر. 36
4-1) مقدمه. 37
4-2) المانهای تغییرپذیر. 37
4-2-1) سوئیچ با استفاده از MEMS. 37
4-2-1-1) Vee تغییرپذیر با استفاده از MEMS. 38
4-2-1-2) آنتن های سکه ای و ربع سکه ای تغییرپذیر. 39
4-2-1-3) آنتن مد نشتی تغییرپذیر. 39
4-2-1-4) جهت دهی بیم مکانیکی MEMS. 40
4-2-1-5)پاپیون تغییرپذیر چند تکه. 41
4-2-1-6) پچ تغییرپذیر. 43
4-2-2)تشعشع کننده گسترده. 43
4-2-2-1) آنتن میکرو سوئیچ شده 45
4-2-1-8)آنتن فرکتال تغییر پذیر. 46
4-2-1-9) آنتن مارپیچی مستطیلی. 49
4-2-1-10) آنتن روزنه اي.. 49
4-2-1-11) آنتن پچ مایکرواستریپی. 50
4-2-1-12) تطبیق امپدانس در آنتن پچ مایکرواستریپی. 52
4-2-1-13) آنتن مایکرواستریپE شکل. 53
4-2-2) آرایه های تغییرپذیر. 55
4-2-2-1)آنتن شیپوری.. 55
4-2-2-2) آنتن ماتریسی. 56
4-2-2-3) آنتن یاگی. 57
فصل پنجم: 59
مدل سازی سوئیچ در کاربردهای آنتن تغییرپذیر. 59
5-1) مقدمه. 60
5-2) شبیه سازهای میدانی آنتن.. 60
5-3) روش های مدل سازی.. 61
5-3) مقایسه روش شبیه سازی سوئیچ. 63
5-4) نرم افزار coventor ware. 67
5-5) شبیه سازی و ساخت یک نمونه آنتن با RF MEMS. 67
فصل ششم: 71
نحوه طراحی آنتن تغییر پذیر پیشنهادی.. 71
6-1) مقدمه طراحی.. 72
6-2) روش طراحی کردن آنتن تغییر پذیر فرکانسی به وسیله آنتن اسلات.. 73
6-3) مراحل طراحی.. 73
6-3-1) نحوه طراحی یک آنتن اسلات تک فرکانسی: 79
6-3-1-1)فرکانس رزونانس... 79
6-3-1-2) پهنای باند. 80
6-4) نحوه تغيیر پذیر کردن آنتن و چگونگی پیاده سازی دیودها 80
6-4-1) نحوه قطع کردن رزونانس ها و ایده کنترل اسلات ها 80
6-4-2)پیاده سازی دیودها 83
فصل هفتم: 86
نتایج شبیه سازی و تست آنتن نمونه ساخته شده. 86
7-1) افت برگشتی.. 87
7-2) پترن و بهره آنتن.. 88
فصل هشتم: 92
نتیجه گیری و ارائه راهکار برای آینده. 92
مراجع: 99

فهرست اشکال
شکل ‏2‑1: مقايسه سيستمهاي مخابراتي موجود برحسب سرعت انتقال داده و موقعيت تحرك.. 6
شکل ‏3‑1: روش دگردیسی هندسی کلی در طراحی آنتن قابل پیکربندي مجدد. 14
شکل ‏3‑2: پیکربندي تغذیه مایکرواستریپی براي تطبیق امپدانس در طراحی آنتن قابل پیکربندي مجدد. 18
شکل ‏3‑3: مدل سوئیچ دیود PIN سری.. 24
شکل ‏3‑4: مدل سوئیچ دیود PINشنت.. 24
شکل ‏3‑5: مدل سوئیچ RF ترانزیستور اثر میدانی سری و معادل ایده ال آن. 25
شکل ‏3‑6: مدل سوئیچ RF ترانزیستور اثر میدانی شنت و معادل ایده ال آن. 26
شکل ‏3‑7: طرح اهرم یک سوئیچ RF MEMS در هر دو حالت روشن و خاموش... 28
شکل ‏3‑8: ایزولاسیون نسبت به ظرفیت حالت روشن برای سوئیچ سری MEMS. 29
شکل ‏3‑9: آرایش هایبرید از آنتن آرایه ای مایکروستریپ و بزرگنمایی سوئیچ RF MEMS. 33
شکل ‏3‑10: تصویر SEM از سوئیچ و بازوی اتصال اهمی.. 34
شکل ‏4‑1: آنتن دایپل VEE تغییر پذیر. 38
شکل ‏4‑2: هندسه آنتن سکه ای تغییرپذیر کوپل شده مجاورتی مرکب از چهار آنتن پچ ربع سکه ای.. 39
شکل ‏4‑3: آنتن پچ مد نشتی تغییرپذیر. 40
شکل ‏4‑4: آنتن پاپیون تغییرپذیر چند تکه. 42
شکل ‏4‑5: آنتن پچ مایکروستریپ تغییرپذیر. 43
شکل ‏4‑6: اهرم های MEMS سوئیچ RF استفاده شده در آرایه های میکروسوئیچ. 45
شکل ‏4‑7: نمایی از آنتن خود متشابه فراکتال بهمراه حالات مختلف آن. 47
شکل ‏4‑8: پارامترهاي پراکندگی آنتن خود متشابه فراکتال در حالات مختلف.. 48
شکل ‏4‑9: پترن تشعشعی صفحهE آنتن خود متشابه فراکتال در حالات مختلف و در فرکانس رزونانس اول. 48
شکل ‏4‑10: (a)نمایی از هندسه آنتن مارپیچی (b) نمایی از آنتن مارپیچی طرح پذیر. 49
شکل 4‑11: نمایی از آنتن مارپیچی طرح پذیر تک بازو 49
شکل ‏4‑12: (a) نمایی از آنتن طرح پذیر روزنه شکافی و مولفه هاي آن، (b) هندسه سلول واحد ساختار 50
شکل ‏4‑13: شماتیک آنتن پچ مایکرواستریپی.. 51
شکل ‏4‑14: افت برگشتی براي حالت هاي سوئیچ. 52
شکل ‏4‑15: شماتیک آنتن پچ مایکرواستریپی با قابلیت پیکربندي مجدد فرکانسی.. 53
شکل ‏4‑16: افت بازگشتی آنتن براي ولتاژهاي مختلف تحریک MEMS. 53
شکل ‏4‑17: شماتیک آنتن طرح پذیر E.. 54
شکل ‏4‑18: الگوي تشعشعی اندازه گیري شده در صفحه E براي فرکانس10.8GHz (b ,12.2GHz (a. 54
شکل ‏4‑19: آرایه شکاف دار شیپوری تغییر پذیر با جهت دهنده بیم تاخیری. 55
شکل ‏4‑20: (a) پیکربندي باز، (b) پیکر بندي بسته. 57
شکل ‏4‑21: آنتن یاگی شکل پذیر. 58
شکل ‏5‑1: مقایسه مدار معادل سوئیچ ایده آل و غیر ایده آل. 62
شکل ‏5‑2: آنتن دایپل جند بانده با سه طول رزونانس , و . 63
شکل ‏5‑3:Return loss برای آنتن شکل 2.5 با طول های 0/80، 4/68 و 4/41میلی متر. 64
شکل ‏5‑4: شبیه سازی سوئیچ در پیکر بندی های تغییر پذیر. 66
شکل ‏5‑5: تلفات برگشتی محاسبه شده بعنوان تابعی از فرکانس برای آنتن دایپل.. 66
شکل ‏5‑6: شبیه سازی سوئیچ تحت تحریک... 67
شکل ‏5‑7: آرایش آنتن پیشنهادی و موقعیت سوئیچ. 68
شکل ‏5‑8: مدار معادل گسترده سوئیچ برای EM SIMULATION.. 69
شکل ‏5‑9: (a) سوئیچ شبیه سازی شده; (b) نحوه تغذیه و تحریک سوئیچ. 69
شکل ‏5‑10: ضریب انعکاسی شبیه سازی در دو حالت عملکرد سوئیچ. 70
شکل ‏6‑1: آنتن اسلات جدید تغییر پذیر طراحی شده 74
شکل ‏6‑2: آنتن اسلات s با تغذیه مایکروستریپ.. 74
شکل ‏6‑3: چینش اسلات ها و افزوده شدن بخش مینیاتوری.. 76
شکل ‏6‑4: صفحات آنتن اسلات جدید تغییر پذیر طراحی شده و محل قرار گیری سوئیچ ها 77
شکل ‏6‑5: شکل نهایی آنتن و همچنین شکل جریان های سطحی در جهار حالت عملکرد سوئیچ. 78
شکل ‏6‑6: نحوه بایاس دیود ها 82
شکل ‏7‑1: افت برگشتی آنتن در هر هفت حالت کاری آنتن، مربوط به شبیه سازی و اندازه گیری.. 87
شکل ‏7‑2: نمای روبرو و پشت آنتن ساخته شده 88
شکل ‏7‑3: پترن تشعشعی شبیه سازی شده co و cross صفحات E و H.. 89
شکل ‏7‑4: پترن تشعشعی در حالتها و فرکانس های مختلف.. 90
شکل ‏7‑5: نمودار تاخیر گروهی حالتهای مختلف نسبت به فرکانس... 91فهرست جداول
جدول ‏3‑1: مقایسه RFسوئیچ های مختلف مورد استفاده در ادوات مایکروویو. 35
جدول ‏4‑1: وضعیت سوئیچها و نحوه تغییر فرکانس... 52
جدول ‏5‑1: پارامترهای سوئیچ Ohmic RF MEMS. 69
جدول ‏5‑2: پارامتر های بهینه شده آنتن قابل تغییر شکل (مطابق با شکل 2) 70
جدول6-1: پارامترهای نهایی آنتن طراحی شده برای داشتن جواب بهینه در همه حالات. ‏ 77
جدول ‏6‑2: حالتهای مختلف آنتن با عملکرد سوئیچ ها 78
جدول ‏7‑1: حالات مختلف آنتن به همراه فرکانس های کاری و پهنای باند در تمامی حالت ها. 88
جدول ‏7‑2: مقادیر بهره در فرکانس های کاری حالات 1 تا 4. 91

آنتن مایکرواستریپی


RF MEMS


پین دیود باکاربری 3Gو 4G


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد تعيين حد بحراني پتاسيم براي محصول گندم 11 ص

دانلود پروژه آماده پریمیر اسلاید شو زیبای احساسی به سبک جوهری Emotional Ink Slideshow

دانلود پروژه آماده پریمیر اسلاید شو زیبای احساسی به سبک جوهری Emotional Ink Slideshow

پاورپوینت دانلود تولید نانو کامپوزیت های پلیمری

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره آسیب شناسی جوانان

پاورپوینت نمرات درس های کلاس های دوم ریاضی فیزیک و دوم تجربی دبیرستان عطار

پاورپوینت مفهوم شهر اکولوژیک -32 اسلاید

پاورپوینت درس نظامهاي اداري تطبيقي پيشرفته كارشناسي ارشد

پاورپوینت درس 17 علوم و فنون ادبی(1)پایه دهم(جناس و انواع آن)

تحقیق در مورد اعداد اول در ریاضی 24 ص