دانلود رایگان


دانلود حجاب مصونیت است نه محدودیت 14 ص - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود حجاب مصونیت است نه محدودیت 14 ص,تحقیق حجاب مصونیت است نه محدودیت 14 ص,مقاله حجاب مصونیت است نه محدودیت 14 ص,حجاب مصونیت است نه محدودیت 14 ص

دانلود رایگان دانلود حجاب مصونیت است نه محدودیت 14 ص فرمت فایل: Word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ )

قسمتی از محتوای متن تعداد صفحات : 14 صفحه
حجاب،مصونیت است نه محدودیت ! مقدمه حجاب در لغت به معناي : حايل شدن ‍، پوشاندن ، مانع شدن است 0 الحجاب مفرد كلمة حجب به معناي : پرده ، پوشش ، لباس ، پارچه وهر چيزي كه چيز ديگر را بپوشاند يا هر مانع وحايل وفاصله ميان دو يا چند چيز 0 (1) حال كه به معناي لغوي حجاب پي برديم ، معلوم مي شود كه حجاب مصونيت واطمينان بخش است نه محــدوديت آور! چرا كه گوهر وجودي انسان ارزشمندترين و گرانمايه ترين چيزي است كه ازجانب خداوند باريتعالي ، آن مهربانترين مهربانـــان به وديعه گذارده شده است 0 وهر چيز ارزشمند نيازمند مراقبت ، محافظت ، نگهباني وممانعت از مفقود شـدن ودسـت درازي و سرقت است و گوهر ارزشمند وجود آدمي به مراتب اولي نيازمند چنيين مراقبتي است 0 حجاب صدفي است كه از اين گوهــر گرانمايه محافظت مي نمايد ، پس با چنين تعبيري نيز حجاب ، ارزش آفرين است وپاسبان ارزش نه محدوديت و از بين برندة ارزش وكم كننده ي بهاي ذي قيمت آدمي ! اگر فرض كنيم كه انساني كالاي بسيار ارزشمند مانند : ماشين گران قيمت يا شمش طلا ويا ميليونها تومان پول دارد ، تحقيقاً براي نگهداري ومحافظـت آن از چشم ودسـت متجاوزين در انديشه ي چاره اي مي افتد 0 بطور مثال : براي محافظت ماشينش ، قفل الكترونيكي و زنجير و… وبراي نگهداري از شمش طلا وپول از سيستم بانكي استفاده مي كند ، چراكه از حفظ وصيانت اموال خود مطمئن گردد 0 آيا چنين عملي محدود كردن ويا محروم كردن از دارايي است ؟
آياگوهر وجودي انســـان بعنوان ارزشمند ترين وكامل ترين موجودات نيازمند چنين مرا قبتي نيست ؟
تقواي الهي به همين منظـور در قرآن وروايات بطور متواتربيان شده است وتذكرات فراواني در نگهداري چشم ودست از خيانت به مال وناموس افراد شده است 0 اللهمّ احفظ عيوننا من الحرام والخيانه خدايا چشمان مارا از نگاه به حرام وخيانت محفوظ بدار ! بعضي افراد بد حجابي ويا بي حجابي را آزادي دانسته وآن را لازمه ي پيشرفت وترقّي مي دانند وحجاب رامانع اين پيشرفت! چکیده غربيها براي مبارزه با اسلام اصيل وپويا چنين الغائاتي را ايجاد مي كنند تا ارزشها وكرامات والاي آدمي را از بين برده وانسان را موجودي صرفا مادي قلمداد نمايند .
همانگونه كه نقل شد : امروزه اشياء ومواد قيمتي نيز براي جلوگيري از سرقت وخيانت در بهترين ومطمئن ترين شكل نگهدلري مي شوند ، اما با عناوين مختلف همچون : حقوق بشر، آزادي و… به دنبال از بين بردن كرامت هاي انساني هستند 0 البته هر جايي كه آزادي ، امنيت سياسي واجتماعي و… آنان را به خطر اندازد با آن به بدتــرين شكل وشديدتــرين راه مقابله مي كنند .
بعنوان مثال : در فرانسه كه مهد آزادي وتمدن است ، وقتي دختر مسلمان فرانسوي مي خواهـــــد آزادانه بر مبناي تعاليم ديني خود روسري بر سر كرده ودر محافل آموزشي واجتماعي حضور پيدا كند ، مواجه با برخورد مي شود تاجايي كه دولت ومجلس آن نيز براي مقابله با آن فعال مي شوند !!! در تركيه وقتي خانم مريم كاواكچي بعنوان نماينده انتخاب شده وميخواهد با پوشش اسـلامي وارد مجـــلس بشود از ورود او ممانعت مي شود وآن رامخالف با روح آزادي مي دانند ، اما در كشور جمهوري اسلامي كه مهد تمدن اسلامي وديني است آن هم پوياترين اديان الهي ! وقتي مي خواهندبا بدحجابي وبي حجابي يا به تعبير ارزشمند مقــام معظم رهبري شبيــهه خــــون فرهنـــگي مقابله كنند ! دشمنان بشريت وقدرتهاي جنايتكار وايادي مزدور داخلي آنان با بوق هاي تبليغاتي خود چنان وانمود مي كنند كه در ايران آزادي نيست ! حقوق بشر پايمال مي شودو… حكيمي چه زيبا گفته است : اگر بي حجابي تمدن است پس حيوانات متمدن ترند .
!!! انسان از آنجايي كه مخلوق برتر خداوند است ودروجود او روح ونفخه الهي دميده شده است ووجه تمايز او با ساير موجودات ـ بخصوص حيوانات ـ در عقل وقدرت تفكراست وبه تبع آن خليفه اللهي اوست داراي مسئوليت ومأ موريتي است وآن رسيــدن به خداوند وملكوتي شدن است ، چرا كه آدمي همچون حيوانات صرفا براي ارضاي غريزيات خلق نشده اســـت وداراي دو بعــد انساني ،ملكوتي وحيواني است 0 گرايش بيش از حد به هر سو در حقيقت كمرنگ كردن وياحتي بيرنگ كردن طرف ديگر است 0 بعد معنوي انسان در عبادت وتقواي الهي خلاصه مي شود كه از كرامات انساني سرچشمه مي گيرد0 وماخلقت الجنّ والانس الاّ ليعبدون ( سوره الذاريات آيه 56 ) وبه قول شاعر كه مي فرمايد : خور وخواب وخشم وشهوت شغب است وجهل وظلمت حيـــــــــــوان خبـــــــر ندارند ز مكان آدميــــت ويا لسان الغيب خواجه حافظ شيرازي در جاي ديگر مي فرمايد: من ملك بودم وفردوس برين جايم بود آدم آورد در اين دير خـــــراب آبادم (2) وسعدي شيرين سخن هم چنين سروده است : خفتگان را خبر از زمزمه ي مرغ سحر حيوان را خبر از عالم انساني نيست (3) امير مؤمنان علي ابن ابي طالب (ع) مي فرمايند : رحم الله امراء من عرف نفسه وعلم من اين وفي اين والي اين - خداوند رحمت كند كسي را كه خود را شناخت ودانست در كجاست ودر كجاست وبسوي كجاست 0 چه زيبا سعدي اين فرمايش علي (ع) را به تصوير كشيده است : از كـجا آمـده ام ، آمدنم بهــر چه بود به كجا مي روم آخر ننمايي وطنـــــم (4) من به خود نامده ام تاكه زخود باز روم آنكــــه آورد مــــرا ، باز برد در وطنم شعر زيررا نيز در همين رابطه سروده ام كه اميد وارم مورد رضاي حضرت احديت قرار گيرد : گنج هــا بازحمت بسيار مي گردد عيـــان گــرد هـر گنجينه مـاري خفته ، بهرش پاسبان بهر مخفي بودن از چشم بد انديش حريص جنس باارزش درون سينه ي خاك است نهان آدم بــاارزش از چشــمان افــــراد مريض حفظ گردد با حجاب وپوشش كامل ، جوان ! چشـــــم بيـمار هــوس بازان نامرد ودغل مي رود دنبــال افــرادي به سبك آنچنان!!! گـوهـر جان تو اي انسـان وارستـــه چنين مي شــود از چشــم دزدان معارض در امـان گر كه باشد جلفي وبي بند وباري افتخــار اين تمــدن را ز حيــوانات آوردي نشــــان خواهر من ، باحجابت تير چشم دون باش ! قطـــره آبي در صدف گردد چنين در گــران عوامل ايجاد كننده بدحجابي الف : عوامل بيروني : عوامل بيروني ترويج بدحجابي وبي حجابي در جامعه اسلامي ايران عبارتند از : 1- بيم دشمنان انقلاب اسلامي از اصولگرايي ورشد روز افزون معنويت در مقابل ماترياليسم غربي ودر نتيجه مقابله با پيشرفت چنين آموزه اي در ايران وجلوگيري از ورود وصدور آن به ديگر كشورها وبه خطر افتادن منافع آنان ! 2- تبليغات گسترده فرهنگي ( تهاجم فرهنگي ) دشمنان علي الخصوص آمريكاي جنايتكار واسرائيل و… از طريق ماهواره ، اينترنت و… به منظور جلوگيري از ترويج اسلامگرايي در جهان خصوصا كشورهاي غرب ! 3- بي هويت كردن نسلهاي آينده جمهوري اسلامي وبي تفاوت كردن نسل فعلي وتخريب آموزه هاي نسل اول ودوم انقلاب اسلامي! 4- فشارهاي سياسي بر نظام بين الملل وسازمانهاي وابسته به آن در برخورد با جمهوري اسلامي ايران ازقبيل : سازمــــان حقوق بشر ، كنوانسيون برابري حقوق زن ومرد ، يونسكو و… با توجيهات كاذبانه ي : عدم وجودآزادي ، وجود زندانيــان سياسي ، پايمال كردن حقوق زنان و… ! 5- ارئه ي مُدهاي غربي كه منطبق بانوع حكومت ماترياليستي آنهاست به عنوان الگو وسنبل پيشرفت وپرستيزومقابله با الگوهاي برتراسلامي وايراني ! 6- ايجادجو ناخرسندي عمومي ازحكومت جمهوري اسلامي وبزرگ نمايي مشكلات احتمالي با تبليغات گسترده وايجاد جو بد بيني نسبت به نهادهاي نظارت وهدايت كننده مانند : سپاه وبسيج وقوه ي قضائيه و… ! ب :عوامل دروني: 1-بي تفاوتي حكومت ومردم نسبت به شيوع منكر وكم توجهي ويا بي توجهي نسبت به انجام فريضه امر به معروف ونهي از منكر ! 2-تبديل شدن ناهنجاريها به هنجارها به دليل بي توجهي ويا كم توجهي مردم وحكومت به ناهنجاريها ! 3-برخورد سياسي وجناحي وحتي احساسي با مقوله ي فرهنگ وترويج بعضي ناهنجاريهابراي جلب افكاروآراي عمومي به منظور غلبه بر رقيب وسلطه بر اريكه ي قدرت ! 4-توليد الگوها ومحصولات فرهنگي والبسه هاي غير متعارف با مد هاي غربي وعرضه ارزان قيمت آن به بازار خريد! 5-برخوردهاي غيراصولي وغير كارشناسانه با پديده ي بدحجابي در بين جوانان ومردم وجَري كردن آنان در برخوردها! 6-منفي نگري به پديده ارزشمندحجاب وعدم توجه به نقاط مثبت حجاب وتبليغ آن از طريق رسانه هاي گروهي بخصوص صداوسيما ، تئاتروسينما و.
.
.
! 7-عدم ارائه ي الگوي مناسب ودرخور شأن نظام مقدس جمهوري اسلامي ! 8- بي تفاوتي وبي توجهي دستگاههاي فرهنگي جامعه دربرخوردبا پديده ي حجاب در مواجهه با مردم بخصوص جوانان از قبيل : وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي – وزارت آوزش وتحقيقات وفن آوري – وزارت آموزش وپرورش – صدا وسيما – سازمان تبليغات اسلامي .
مؤسسات آموزشي وفرهنگي ! 9-خصوصي سازي مراكز ومؤسسـات فرهنگي وارائـه ي محصـــولات آن بدون توجه به نظارت كامل به كيفيت ونحوه ي فعاليت آنان از قبيل: كلوپ هاي فرهنگي ، مؤسـسات آموزشي وفرهنگي غيــر انتفاعي ( مدارس ودانشكاه و… ) كه مع الأسف به دنبال سودبيشتر وتوسعه ي فراتر به هر شكل ممكن !!! 10- فاصله گرفتن جوانان ازآموزه هاي ديني وفرهنگ غني اسلام به دليل تبليغ غلط آن وعدم توجه به خواستهاي منطقي آنان 11- رفاه زدگي مسئولين حكومت وجامعه وگاهي رفتارهاي عملي وغلط فرزندان وبستگان مسئولين در جامعه ! 12- برخورد غير اصولي وغير منطقي با پديده هاي تكنولوژي ،مانند: ماهواره واينترنت وعدم توانايي در ارائه ي تكنولوژي برتر براي جايگزيني ! 13- عدم تعيين حدود مشخص عملي واجرايي در قانون براي مقابله ي دستگاه هاي قضايي وانتظامي در برخورد با بي حجابي وناهنجاري هاي اجتماع بادر نظر گرفتن شرايط زماني ومكاني وبهره مندي از مطالعات كارشناسانه وارائه ي راهكارهاي نظارتي دقيق واصولي ! 14-عدم توجه والدين به رعايت اصول اخلاقي ونوع پوشش لازم در منزل ودر حضور فرزندان بخصوص فرزندان جوان ! ) كه اين موضوع خود مي تواند به عنوان يكي ازعوامل مهم دربروز ناهنجاريها درجامعه بوده وزمينه ساز بعضي از انحرافات وگرايشات به جنس مخالف باشد ! ) 15- استفاده از فيلمهاي نامناسب وگاهي مستهجن توسط والدين در منزل ودر حضور فرزندان ! 16- وجود دوگانگي وحتي چندگانگي درجامعه از قبيل : خانواده ، مدرسه ، محيط اجتماعي و… در برخوردها ، رفتارها ، كنشها وواكنشها ! 17- ازديادمواليد در دهة اول انقلاب بدون درنظرگرفتن امكانات وخدمات و… بدون برنامه ريزي كه امروزه اينچنين گريبان گير كشور شده است ! 18- افراط وتفريط در برخوردبا پديده حجاب وحتي با معضل بدحجابي از طرف خانواده ها ، جامعه ، محيط هاي آموزشي و .
.
.
! 19- عدم نظارت ويا بي توجهي والدين نسبت به خروج وورود فرزندان از منزل ويا عدم كنترل رفت وآمدها ونوع شركت آنان در مجالس ومحافل دوستانه وجشنها ! راههاي مقابله با بد حجابي وبي حجابي در جامعه : 1- رعايت اصل تقواي الهي در عمل از طرف آمرين به معروف وناهين از منكر .
( عامل بودن آمر ) 2- ارائة الگوي صحيح پوشش متناسب با اسلام وانقلاب براي دختران وپسران 0 3- ارائة الگوهاي امروزي كه براي نسل جوان ملموس باشد 0 ( مانند : دعوت از كسانيكه در زمينه هاي علمي ، اجتـماعي و… در بين نسل جوان موفق بوده وپوشش برتر دارند 0) 4- ترويج فرهنگ اصيل اسلامي وقرآني در صدا وسيما وسينما وحتي ميادين شهرها( بصورت تابلوهاي بيل برد ) با ساخت فيــلم ، سريال ، پخش مراسم عزاداري وهيئات مذهبي و000 5- بيان محسنـات حجاب اسلامي وتبليغ خوبيهاي حجـاب وبيان مضرات بدحجــابي وبي حجابي از طريق : همايش ، كنفرانس ، ميزگردو000 با بهره گيري از نسل جوان وبا پوششهاي مناسب 0 6- در نظر گرفتن شرايط زماني ومكاني در امر به معروف ونهي از منكر بخاطراثر گذاري واثر پذيري وفرهنگ سازي از طريق مثبت نگري به مقوله حجاب وعدم بزرگنمايي بدحجابي 0 7- مجاب نمودن مسئولين بين خود وخانواده وزير مجموعه ي اداري آنان ( مانند : منشي ها وغيره ) 8- جلوگيري از توليد وفروش محصولات غير فرهنگي والبسه هاي نا مناسب 0 9- توسعه وگسترش هيئات مذهبي وپخش از صدا وسيما وهمچنين در بعضي مناسبات كشاندن آنان به خيابانها وميادين شهر 0 10- برگزاري ميز گردهاي تخصصي با بهره گيري از متخصصين جوان در زمينه هاي مختلف علمي ، سياسي .دانلود حجاب مصونیت است نه محدودیت 14 ص


تحقیق حجاب مصونیت است نه محدودیت 14 ص


مقاله حجاب مصونیت است نه محدودیت 14 ص


حجاب مصونیت است نه محدودیت 14 ص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله درباره زبان شناسی

تحقیق در مورد مديريت و سرپرستي در سازمان زندانها 9 ص

مقاله درباره مديريت نام تجاري

تحقیق در مورد جهاني شدن 22 ص

تحقیق درباره مقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان داراي والدين شاغل فرهنگي و غير فرهنگي مقطع متوسطه در شهرستان ايذه

دانلود مقاله ارزشـيابي تحصـيلي

دانلود تحقیق درباره دانه (کشاورزی)

گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر با عنوان کارآموزی در شرکت کامپیوتری

تاريخچه فرش در ايران

مقدمه حسابداري نوين